Obsah

Zpět

Výroční zpráva o poskytování informací, dle zákona č.106/1999 Sb.,

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, ZA ROK 2017 – obec Nové Hrady

 

 

 

V souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s účinností od 1. 1. 2000, musí každý povinný subjekt, vždy do 1. března, zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací.

 

Podané žádosti

V roce 2017 byli podány celkem 4 písemné žádosti o poskytnutí informace dle zákona. Lhůta pro poskytnutí informace, která je nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění, byla dodržena.

 

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebylo v roce 2017 vydáno.

 

Odvolání proti rozhodnutí

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebylo v roce 2017 podáno.

 

Rozsudek soudu

Rozsudek soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebyl v roce 2017 vydán.

 

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

 

V roce 2017 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

 

Hrazení nákladů

Povinné subjekty jsou oprávněny v souvislosti s poskytováním informací žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt si může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

 

V roce 2017 nebyla zpoplatněna  žádná žádost.

 

Stížnosti na postup podané podle § 16a zákona

V roce 2017 nebyla podána  stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.

 

 

V Nových Hradech dne 29.01.2018

Vypracovala : Maděřičová Irena

 

Vyvěšeno: 29. 1. 2018

Datum sejmutí: 31. 12. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět